تــلفن تـــماس :  05 68  19 66 - 021
info@bazargostarargham.com

آماربازدید


بازدیدهای امروز:19
بازدیدهای دیروز:63
مجموع بازدیدها:58823
حداکثر بازدیدهای روزانه:2310
حداکثر بازدیدهای ماهانه:10024
مشاره مدیریت منابع انسانی PDF پرینت پست الکترونیکی
خدمات - خدمات

تخصص مدیریت وبویژه مدیریت منابع انسانی،همانند هرتخصص دیگری دارای هویت بسیار حساس تخصصی میباشد،البته بااین تفاوت که جزو رشته های

زیربنایی توسعه سازمانهاواقتصاد یک جامعه بحساب مییآید.متاسفانه درجامعه مابنا به شرایط متعددی ،این دیدگاه کمتر موردتوجه واقع میگردد ونتیجه اینکه درغالب اوقات حوزه عمل این شغل درسازمانها محل اظهارنظر واقدام غیرکارشناسی قرارمیگیرد.درمقاله حاضر تاحدودی به بعضی ازدلایل این امر پرداخته ایم.

وظایف مدیران منابع انسانی

مدیران منابع انسانی مجموعه ای از فعالیت ها را انجام میدهند که دربرگیرنده جنبه های وظیفه ای (اجرایی)و به آن وظایف صفی گفته می شود . برخی از وظایف مدیران منابع انسانی که جنبه مشورتی و پشتیبانی دارد که به آن وظایف ستادی مدیران منابع انسانی گفته می شود.

الف: فعالیت های وظیفه ای مدیران منابع انسانی

این گروه از فعالیت ها در برگیرنده دو دسته وظایف مشخص میباشد: که بشرح ذیل است

وظایف مدیریتی:

این وظایف حالت عام داشته وبرخی از صاحبنظران از آنها تحت عنوان عناصر و یا اصول سازمان و مدیریت نام می برند که عبارتند از:

1- برنامه ریزی: فرآیند پیش بینی و تجسم اقدامات آینده در جهت رسیدن به اهداف اطلاق می شود.

2- سازماندهی : به فرآیند تقسیم کار، تنظیم روابط و تعیین مراتب و جایگاه های سازمانی و نیروی انسانی اطلاق می شود.

3- هدایت : یعنی اینکه مدیران با ایجاد نظام ارتباطات مناسب زمینه نفوذ و تاثیرگذاری خود را در کارکنان نموده و در نتیجه آنها را جهت نیل به هدف بر می انگیزانند.

4- کنترل: فرآیند نظارت بر انجام برنامها ، سنجش نتایج اقدامات در مقایسه با برنامه ها ، تعیین انحرافات و انجام اقدامات اصلاحی اطلاق می گردد.

وظایف عملیاتی:

در این خصوص اجماع صاحبنظران مدیران منابع انسانی بطور خلاصه بشرح ذیل است:

1- استخدام یا تدارک نیرو: شامل فرآیند بکارگیری و استخدام می باشد.

2- توسعه منابع انسانی: این فرآیند پس از انتخاب نیرو ، توجیه و جامعه پذیری(یعنی کمک در پذیرش هویت سازمانی و نقش وظیفه ای وطراحی برای آموزش و پرورش مداوم کارکنان) را در بر می گیرد . این فرآیند برنامه ریزی مسیرشغلی،ارزشیابی شاغلان و آموزش آنها را در بر میگیرد.

3- جبران خدمات: فرآیند طراحی برنامه های پرداخت حقوق و دستمزد ، پاداش ، طبقه بندی مشاغل و انواع پرداختی جبران خدمت را شامل می شود.

4- روابط کارکنان :به فرآیند طراحی حقوق کار ، مذاکرات فردی و جمعی درون موسسه ای در این زمینه و چگونگی ایجاد انضباط در سازمان اطلاق می گردد. .

5- نگهداشت نیروی انسانی : به فرآیند طراحی برنامه های خدماتی، رفا هی و پیشگیری از وقوع حوادث ،بهداشت و ایمنی کارکنان اطلاق می گردد. این اقدامات در راستای ارتقای اثر بخشی بیشتر صورت می گیرد .

6- انفصال کارکنان: این فرآیند به استعفاء ، بازنشستگی ، خروج از سازمان و علل مختلف می پردازد و راههایی که باید در این زمینه اتخاذ گردد، را شامل میشود.

نقش های مدیریت منابع انسانی

نقش ها به معیارهای رفتاری معین مورد نیاز هر شغل اطلاق میگردد . این رفتارها کم و بیش از شاغلان مشاغل انتظار میرود . نقش های مدیریت منابع انسانی با توجه به گستره سازمان (اندازه- محدوده اختیارات و مسئولیتها ) متعدد می باشد که عبارتند از :

1- مشاور: بعنوان دارنده دانش تخصصی در حوزه مدیریت منابع انسانی ، به ایفای نقش مشاوره در زمینه منابع انسانی به مدیران و کارکنان می پردازد . این نقش بایستی با زیرکی و توانمندی و احاطه صورت گیرد.

(2- پشتیبانی کننده:  ارائه خدمات به واحدهای عملیاتی همچون تغذیه، خدمات درمان و . . . واحدهای عملیاتی فاقد منابع ، زمان و . . . برای انجام این خدمات هستند و ضرورتاً بایستی به تحقق ماموریت اصلی سازمان بپردازند . از طرفی دیگر انجام این خدمات فرصت نفوذ و تاثیر گذاری مدیریت منابع انسانی بر واحدهای عملیاتی را ایجاد می نماید.

3- تدوین کننده خط مشی مدیریت منابع انسانی: در فرآیند خط مشی گذاری و تدوین استراتژی ها بعنوان تنظیم کننده پیش نویس سیاستها و عضویت در کمیته تدوین راهبرد ایفای نقش نموده و با ارائه مشاوره به مدیران دیگر و تصویب برنامه ها موثر میباشد.

4- خلاق بودن: بعنوان یک نقش پویا در مدیریت منابع انسانی ، بایستی نسبت به بروز خلاقیت لازم در زمینه بهبود روشها و فرآیندهای کاری مرتبط اقدام نماید.روشهای مبتکرانه ای که بتواند بازدهی و بهره وری کیفیت زندگی کارکنان را بهبود و ارتقاء دهد و در عین حال پاسخگوی قا نون در شرایط بحرانی، ا بهام ورقابت سازمان باشد.

5- میا نجی :سازمان محل تعامل کارکنان متعدد با سلیقه ها و دیدگاه های مختلف است . مدیرمنابع انسانی به دلیل جایگاه رسمی و وظیفه ای که داراست ، تاثیر غیر رسمی و روانی آن به صورت پذیرش در بین کارکنان جلوه مینماید.این امر کمک خواهد کرد که او به عنوان یک میانجی و ریش سفید اقدام نموده و موجب کا هش تضاد و اختلاف در بین کارکنان شود .

6- ناظر: وقتی که شکایت از سازمان با نقض مقررات قانونی مرتبط می شود ، ضروری است که نقش تحقیقی و نظارتی مدیریت منابع انسانی مطرح گردد ، حوزه نظارتی آن عبارت است از:

1-6- اقدام مثبت: در این نقش (بطورمثال)مدیر منابع انسانی باید نظارت کند که آیااهداف فرصت استخدامی برابر، برای همه برآورده شده است یا خیر؟ آیا عواملی همچون جنسیت ، نژاد، فرهنگ ، باند بازی ، خویشاوندی و... موجب نایده گرفتن شرایط احراز و صلاحیت افراد داوطلب استخدام، انتصا بات و ترفیعات شده است یا خیر؟

2-6- بهداشت و ایمنی: نقش دیده بان اجرای مقررات در این زمینه برای تحقق فضای کاری مطمئن را ایفاد نماید.

3-6- آزمون استخدامی : نظارت بر اینکه آیا معیار بکارگیری آزمون برای ایجاد فرصت برابر رعایت گردیده است یا خیر؟

4-6- آموزش:  ارزشیابی واثر بخشی آموزشی با توجه به شاخص های علمی از نقش های نظارتی مدیریت منابع انسانی است.

5-6- برنامه ریزی وضعیت خدمتی: کسب اطمینان از اینکه افرادی که دارای تجربه مفیدی در سازمان هستند در یک طراحی مناسب ارتقاء یا بند و درجه مشارکت آنها در تحقق اهداف سازمان افزایش یا بد.

7- حل کننده مساله: بدلیل پیچیدگی انسان ، بهترین راه جهت حل مسائل نیروی انسانی وجود نداردیا احراز آن سخت است. از این جهت مدیر منابع انسانی با توجه به مهارت و دانش خود باید شیوه ها و فنونی را متناسب با شرایط بکارگیرد.

8- متخصص نه کلی دان

مدیریت منابع انسانی در سطوح پایین تر نیازمند متخصصان آگاه است و در سطوح عالی نقش نظریه پردازی و احاطه گر را ایفا می نماید.

مدیر منابع انسانی کیست؟

با توجه به مطالب فوق طبیعی است که مسائل انسانی سازمانها در هر قالب سازمانی قرار گیرد (اموراداری،کارگزینی و خدمات،امورکارکنان،امور نیروی انسانی و . . . )عملاً جزو حوزه های سازمانها بوده و عملاً وجود دارد .برای جمع وظایف در این زمینه و بیان جایگاه ممتاز این وظایف، عنوان " مدیریت منابع انسانی" از همه عناوین ارجح تر و گویاتر است بشرطی که حوزه آن بصورت علمی ، کامل و جامع تعریف و دارای جایگاه سازمانی ممتاز گردد .مدیرمنابع انسانی کسی است که بر وظایف عملیاتی و ستادی خوددر این زمینه علاوه بر وظایف مدیریتی اشراف کامل داشته باشد و به نقش های مدیر منابع انسانی وقوف کامل داشته باشد . در آنصورت شخصیت برجسته و ممتاز سازمان ها و بازوی مدیریت تلقی می گردد.

موسسه توسعه حسابداری بازارگستر ارقام آماده است کلیه خدمات مشاوره مدیریت منابع انسانی فوق الذکر را به شرکتهای ایرانی ارائه نماید

 

تمــــاس بــــا مــــــا

address

آدرس :

بزرگراه یادگار امام ، بین خیابان طوس و دامپزشکی ، نبش کوچه اشرفی ، پلاک 1، واحد 2

tell تلفن :
66196805 (21)
fax همراه:
09354089056
e-mail ایمیل :
info@bazargostarargham.com

نظــــــرات شــــمـــــا

شرکت همکار طب پرن
این تاییدیه جهت قدردانی از زحمات کارکنان موسسه توس...
چهارشنبه ، 09 مرداد 1392
شرکت زیستاب گستر سبز
رضایت کامل خود را از خدمات مالی موسسه توسعه حسابدا...
چهارشنبه ، 09 مرداد 1392

مشاهده همه نظرات »

ارسال نظر جدید »

آخـــــرین اخبــــــار


ادامه اخبار »